طرحی فرآیند تولید و پیاده سازی خط الیاف کربن با T300

Design and implementation of the T300 carbon fiber production factory
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1386
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Defence Industries Training and Research Institute
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
21
Year: 
2008
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Defence Industries Training and Research Institute
Gender: 
Organization