طرحي نو براي خلق پويانمايي

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
هنر
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رضواندوست

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
amirhossien
Last Name: 
rezvandoost
Gender: 
M

خدابنده لو

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
يزد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mohamad
Last Name: 
khodabandehlo
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2018
Country: 
Iran
Rank: 
First