طراحی PCR MNC به منظور تشخیص و تعیین هویت ویروسهای خانواده هرپس ویریده انسانی درعفونتهای سیستم عصبی مرکزی

Development of a multiplex nested consensus PCR (MNC-PCR) for detection and identification of major human herpesviruses in central nervous system (CNS) infections
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پزشکی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خرازانی تفرشی

فارسی
نام: 
نرگس
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Narges
Last Name: 
Karazani tafreshi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Medical Sciences
Category: 
MSc Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

خرازانی تفرشی

فارسی
نام: 
نرگس
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Narges
Last Name: 
Karazani tafreshi
Gender: 
F