طراحی کاتالیست‌های فلز واسطه کایرال و توسعه واکنش‌های نامتقارن کاتالیزوری جدید

Design of chiral transition metal catalysts and development of new catalytic asymmetric reactions
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1388
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
ژاپن
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ها یاشی

فارسی
نام: 
تامیو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Tamio
Last Name: 
Hayashi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
23
Year: 
2010
Section: 
Foreign
Country: 
Japan
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

ها یاشی

فارسی
نام: 
تامیو
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Tamio
Last Name: 
Hayashi
Gender: 
M