طراحی و ساخت کوره گازی سولوشن آلومینیم

Design and manufacturing of gas fired furnace for aluminium solution
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
متالورژی و مواد
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرزان اقلیدس

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Farzan Eghlidos
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

فرزان اقلیدس

فارسی
نام: 
احمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ahmad
Last Name: 
Farzan Eghlidos
Gender: 
M