طراحی و ساخت هفت مکانیزم برای رباتهای دست مکانیکی

Design and fabrication of seven mechanisms for mechanical hand robots
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1378
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق - مکانیک
ماهیت: 
آزاد
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بیات

فارسی
نام: 
كوروش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kourosh
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
1
Year: 
1999
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
-
Rank: 
-
Researcher(s): 

بیات

فارسی
نام: 
كوروش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Kourosh
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M