طراحی و ساخت موشک هدایت شونده زمین به زمین

Design and manufacturing of surface to surface guided missile systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1381
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع هوافضا

فارسی
نام: 
صنایع شهید باکری
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Bakedri Industries
Last Name: 
Aerospace industries Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
16
Year: 
2003
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

سازمان صنایع هوافضا

فارسی
نام: 
صنایع شهید باکری
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Bakedri Industries
Last Name: 
Aerospace industries Organization
Gender: 
Organization