طراحی و ساخت مدل عملیاتی شناور استیلت

Stealth craft
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1385
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Malek Ashtar University
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
20
Year: 
2007
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Last Name: 
Malek Ashtar University
Gender: 
Organization