طراحی و ساخت سیستم صنعتی برش لیزری

Design and construction of laser cutting system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لطیفی

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Latfi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

لطیفی

فارسی
نام: 
حمید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hamid
Last Name: 
Latfi
Gender: 
M