طراحی و ساخت ربات آزمایشگاهی توانبخشی پای بیماران

Design and prototype of foot rehabilitation robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میرزایی صبا

فارسی
نام: 
علی اکبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Aliakbar
Last Name: 
Mirzaee saba
Gender: 
M

مقربی منظری

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mostaf
Last Name: 
Mogharebi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

میرزایی صبا

فارسی
نام: 
علی اکبر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Aliakbar
Last Name: 
Mirzaee saba
Gender: 
M

مقربی منظری

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mostaf
Last Name: 
Mogharebi
Gender: 
M