طراحی و ساخت دستگاه حفار چاه نیمه عمیق دهانه گشاد و کول گذار مکانیکی و متعلقات

Well digger machine for semi deep and wide mouth wells, cement cover assembler and accessories
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حاجیان

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمانشاه
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hajian
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Invention
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حاجیان

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرمانشاه
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hajian
Gender: 
M