طراحی و ساخت دستگاه تولید مکانیزم توسعه یابنده بوم ماهواره

Design and manufacturing machine tools for processing satellite boom deploying systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1387
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بیطرفان

فارسی
نام: 
علی اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Bitarafan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
22
Year: 
2009
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics 
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

بیطرفان

فارسی
نام: 
علی اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Bitarafan
Gender: 
M