طراحی و ساخت دستگاه تست جامع رله ها

Comprehensive relays tester
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عسگریان ابیانه

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Askarian Abyaneh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

عسگریان ابیانه

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Askarian Abyaneh
Gender: 
M