طراحی و ساخت خودروی انسانی

Design and manufacturing of human car
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
2
سال: 
1379
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

آصف

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Asef
Gender: 
M

بهروش

فارسی
نام: 
بهزاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Behzad
Last Name: 
Behravesh
Gender: 
M

زمانی صفا

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amir Hossein
Last Name: 
Zamanisafa
Gender: 
M

کاظم خانی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Kazemkhani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
2
Year: 
2000
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics 
Category: 
BSc Student
Rank: 
First
Researcher(s): 

آصف

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Asef
Gender: 
M

بهروش

فارسی
نام: 
بهزاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Behzad
Last Name: 
Behravesh
Gender: 
M

زمانی صفا

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Amir Hossein
Last Name: 
Zamanisafa
Gender: 
M

کاظم خانی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Kazemkhani
Gender: 
M