طراحی و ساخت بستر آزمون بارگذاری فشار صوت

Design and Construction of Sound Pressure Loading Test Facility
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عیسی وند

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Isavand
Gender: 
M

پژوهشگاه فضایی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iranian Space Research Center
Gender: 
Organization
همکاران: 
ایمان آریانیان، جعفر کاظمی، شهرام غائبی، سید جواد موسوی، معصومه پاغنده، محمد جواد گنجی، علیرضا دارا، محسن نوری، حسن امینی، آرمان پیشینی، هاشم بذرافشان، رضا آقایی و حسین بازوند
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
mechanics
Category: 
innovation
Rank: 
second
Eng part: 
Researcher(s): 

عیسی وند

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Isavand
Gender: 
M
Collaborators: 
Iman Aryanian, Jafar Kazemi, Shahram Ghayebi, Seyed Javad Mousavi, Masoumeh Paghandeh, Mohammad Javad Ganji, Alireza Dara, Mohsen Nouri, Hasan Amini, Arman Pishbini, Hashem Bazrafshan, Reza Aghaei, Hosein Bazvand