طراحی و ساخت بالگردان گشتی شناسایی

Design and construction of search and reconnaissance helicopter
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی هوایی سپاه پاسداران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
SAF
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

نیروی هوایی سپاه پاسداران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
SAF
Gender: 
Organization