طراحی و ساخت باتری های حرارتی

Design and production of thermal batteries
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
دوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع هوافضا

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Aerospace industries Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second joint
Researcher(s): 

سازمان صنایع هوافضا

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Aerospace industries Organization
Gender: 
Organization