طراحی و پیاده سازی قسمتهای ارسال و دریافت لینک WDM

Design and implementation of WDM link sending and receiving parts
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1381
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی و مهندسی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پوراسلامی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Poreslami
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
4
Year: 
2002
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
MSc student
Rank: 
Second
Researcher(s): 

پوراسلامی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Poreslami
Gender: 
M