طراحی و ساخت کانال کن بهمن - ساخت خمپاره اندازه 120 میلیمتری

1- Design and manufacture of Trencher 2- manufacture of 120mm mortar
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع دفاعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مرکز تحقیقات و خدمات خودکفائی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRGC: Self Sufficiency and Research Center
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مرکز تحقیقات و خدمات خودکفائی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
IRGC: Self Sufficiency and Research Center
Gender: 
Organization