طراحی و ساخت سر مته ویژه برای دیوارهای آجری

Design and construction of special drill bit for brick walls
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مهدیزاده ساری

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mehdizadeh sari
Gender: 
M

برزویی

فارسی
نام: 
جمال الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Jamaloddin
Last Name: 
Borzoee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Civil Engineering
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مهدیزاده ساری

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mehdizadeh sari
Gender: 
M

برزویی

فارسی
نام: 
جمال الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Jamaloddin
Last Name: 
Borzoee
Gender: 
M