طراحی و ساخت روبات شش درجه آزادی شبیه ساز جراحی با فناوری بومی و پیاده سازی الگوریتم‌های لازم برای آموزش جراحی استخوان در محیط مجازی

Design and prototyping of a 6-DOF surgery simulator robot  and implementation of the algorithms for the training of bone surgery in the virtual environment
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ارباب تفتی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Arbab tafti
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
10
Year: 
2008
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ارباب تفتی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
65
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Arbab tafti
Gender: 
M