طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضریب نفوذ گاز در سیالات در محیط متخلخل

Design and manufacture of device for gas diffusion coefficient measurement in fluid flow in porous media
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نظری مقدم

فارسی
نام: 
رسول
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Rasoul
Last Name: 
Nazari Moghadam
Gender: 
M

رضایی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Rezaee
Gender: 
M

فلاح زاده ابرقوئی

فارسی
نام: 
یاسر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Yaser
Last Name: 
Fallahzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نظری مقدم

فارسی
نام: 
رسول
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Rasoul
Last Name: 
Nazari Moghadam
Gender: 
M

رضایی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Rezaee
Gender: 
M

فلاح زاده ابرقوئی

فارسی
نام: 
یاسر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Yaser
Last Name: 
Fallahzadeh
Gender: 
M