مجموعه طرحها : ساخت جایرو، سرو مکانیزم، طراحی و ساخت توربین هوائی

Design and manufacture of wind turbine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع دفاعی 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
برگزیده(ها): 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Ministry of Defence and Armed Forces of Iran
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Ministry of Defence and Armed Forces of Iran
Gender: 
Organization