طراحی وساخت خرمنکوب

Design and fabrication of thresher machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رئوفی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Raoofi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Agricultural and Natural Resources
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

رئوفی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Javad
Last Name: 
Raoofi
Gender: 
M