طراحی دستگاه بارگیری مکانیزه کشتی

Designing a mechanized shiploader
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانيک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

معیری کاشانی

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Moayeri Kashani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
First
Researcher(s): 

معیری کاشانی

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hamed
Last Name: 
Moayeri Kashani
Gender: 
M