طراحی بال هواپیمای فوق سبک با مکانیزم ایرفویل متغیر

Design of ultralight aircraft wing with variable airfoil mechanism
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوافضا
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ترکزاده

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ديلم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Torkzadeh
Gender: 
M

قلمباز

فارسی
نام: 
سیما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sima
Last Name: 
Ghalambaz
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ترکزاده

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ديلم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Torkzadeh
Gender: 
M

قلمباز

فارسی
نام: 
سیما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اهواز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sima
Last Name: 
Ghalambaz
Gender: 
F