شناسایی پپتایدهای زیست فعال (بیولوژیکی): نقش یگانه‌ی دوزیستان در کشف پپتایدهای عصبی پستانداران

Characterization on novel biologically active peptides: the unique contribution of amphibians to the discovery of mammalian neuropeptides
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1386
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
فرانسه
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

وائودری

فارسی
نام: 
هوبرت
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hubert
Last Name: 
Vaudry
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
21
Year: 
2008
Section: 
Foreign
Country: 
France
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

وائودری

فارسی
نام: 
هوبرت
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hubert
Last Name: 
Vaudry
Gender: 
M