سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استانداردهای هوایی

Filtration system and hydraulic filter module based on aviation standards
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوا فضا
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ادیبی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M

علی اکبریان

فارسی
نام: 
هما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Homa
Last Name: 
Aliakbarian
Gender: 
F

ادیبی

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ادیبی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M

علی اکبریان

فارسی
نام: 
هما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
35
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Homa
Last Name: 
Aliakbarian
Gender: 
F

ادیبی

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Adibi
Gender: 
M