سیستم شناسایی هواپیما

Aircraft recognition system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
مجتمع تحقیقاتی سپهر
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Sepehr Technical Research Complex
Last Name: 
Air Force The army of I.R Iran
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فارسی
نام: 
مجتمع تحقیقاتی سپهر
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Sepehr Technical Research Complex
Last Name: 
Air Force The army of I.R Iran
Gender: 
Organization