سیستم رانش شناورهای تندرو

Fast boats propelling system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
مرکز طراحی مهندسی توس خودرو
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Toos Khodro Engineering Design Center
Last Name: 
Defence Industries Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second joint
Researcher(s): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
مرکز طراحی مهندسی توس خودرو
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Toos Khodro Engineering Design Center
Last Name: 
Defence Industries Organization
Gender: 
Organization