سیستم اطلاعات جغرافیایی نظامی به همراه کالک نگار

Military geographic information system and overlay designer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1382
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ویژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

محمدرضازاده

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Mohammadreza zadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
17
Year: 
2004
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

محمدرضازاده

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Mohammadreza zadeh
Gender: 
M