سیستم تعیین موقعیت

Global Positioning System (GPS)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دانشگاه صنعتی شریف

فارسی
نام: 
دانشكده مهندسی برق
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Sharif University of Technology
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

دانشگاه صنعتی شریف

فارسی
نام: 
دانشكده مهندسی برق
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Sharif University of Technology
Gender: 
Organization