سنتز و طراحی ایمپدانس‌های شبیه‌سازی شده، نوسان سازهای سینوسی و پالایه‌های آنالوگ با استفاده از بلوک‌های ساختاری مدار الکترونیک نوین

Synthesis and design of analog filters, oscillators and simulated impedances using modern electronic circuit building blocks
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
هند
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سنانی

فارسی
نام: 
راج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Raj
Last Name: 
Senani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Foreign
Country: 
India
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

سنانی

فارسی
نام: 
راج
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Raj
Last Name: 
Senani
Gender: 
M