سنتز و شناسایی انواع نانو ساختارهای اکسیدی و سرامیکی

Synthesis and characterization of metal oxide and ceramic nanostructures
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
19
سال: 
1396
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مهندس

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کاشان
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Mohandes
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
19
Year: 
2017
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مهندس

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کاشان
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Mohandes
Gender: 
F