سنتز مواد آلی با استفاده از کاتالیزورها در بررسی خواص حسگری، نوری و بیولوژیکی

Synthesis of organic materials using catalysts systems and sensing, optical and biological activities investigations
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پناهی

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
آلی
English
Name: 
Farhad
Last Name: 
Panahi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

پناهی

فارسی
نام: 
فرهاد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
گرایش: 
آلی
English
Name: 
Farhad
Last Name: 
Panahi
Gender: 
M