سامانه مدیریت تراکنش‌های مالی آریانا

Financial transactions management system (Aryana)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دارائی

فارسی
نام: 
بردیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
English
Name: 
Bardia
Last Name: 
Daraee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Information Technology
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

دارائی

فارسی
نام: 
بردیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
English
Name: 
Bardia
Last Name: 
Daraee
Gender: 
M