سامانه شناسایی تطبیق چهره و چهره‌نگاری

Integrated face recognition and identification system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1388
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسلامی بلده

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
مخابرات
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Eslami baladeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
11
Year: 
2009
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

اسلامی بلده

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
مخابرات
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Eslami baladeh
Gender: 
M