سامانه ابلق گیری و شستشوی خودکار Aircap روبات رنگ

Automatic aircap cleaner system in painting robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کلوندی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
42
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Calvandi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
10
Year: 
2008
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

کلوندی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
42
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Calvandi
Gender: 
M