سازوكارهاي اپي ژنتيكي درگير در برهمكنش ميكرو ارگانيسم‌ها- حشرات

Using microorganisms in pest control and their interactions
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
كشاورزي و منابع طبيعي
ماهیت: 
بنيادي
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
حشرات- ارگانيسم- برهمكنش
برگزیده(ها): 

مهرآبادي

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
حشره شناسی
گرایش: 
فیزیولوژی و سم شناسی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
mehrabadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Section: 
Young Resercher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agriculture
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third