ساخت روبوت شش پا

Making a six-foot robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی مهندسی
ماهیت: 
آزاد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بیات

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Graduate
Rank: 
Third
Researcher(s): 

بیات

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Bayat
Gender: 
M