ساخت دستگاه رینگ جمع کن

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

تقی زاده پورکفاش

فارسی
نام: 
محمدمهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان