ساخت دستگاه اسپارک

Making spark machine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مؤسسه تحقیقاتی اسپارک

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Spark Research Institute
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مؤسسه تحقیقاتی اسپارک

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Spark Research Institute
Gender: 
Organization