رویکرد اختلالی QCD برای بررسی واپاشی مزون B

Perturbative QCD approach to B meson decays
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1388
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
تایوان
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لی

فارسی
نام: 
سیانگ نن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hsiang Nan
Last Name: 
Li
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
23
Year: 
2010
Section: 
Foreign
Country: 
Taiwan
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

لی

فارسی
نام: 
سیانگ نن
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Hsiang Nan
Last Name: 
Li
Gender: 
M