ربات پرنده امدادگر پارس

Pars life-saving flying robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ریگی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکاترونیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Rigi
Gender: 
M

نوروزی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Norozi
Gender: 
M

میراخورلی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Mirakhorli
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ریگی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکاترونیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Rigi
Gender: 
M

نوروزی

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کاردانی
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Norozi
Gender: 
M

میراخورلی

فارسی
نام: 
امین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Amin
Last Name: 
Mirakhorli
Gender: 
M