ربات با چرخ توپی

Robot with ball wheel (Ballbot)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ذبیحی خیبری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Zabihi kheibari
Gender: 
M

اکبری

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
46
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Akbari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ذبیحی خیبری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Zabihi kheibari
Gender: 
M

اکبری

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
46
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Akbari
Gender: 
M