رادیوی باند پهن نرم افزاری

Software defined radio
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1387
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
طرح‌های ويژه
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران

فارسی
نام: 
صا ایران
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Iran Electronic Industrials
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
22
Year: 
2009
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Defense Industries
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second jonit
Eng part: 
Researcher(s): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران

فارسی
نام: 
صا ایران
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Iran Electronic Industrials
Gender: 
Organization