دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو

دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
مکانیک
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

محلاتی شهربابكی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شهر بابک
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mahalati Shahre babaki
Gender: 
M

اسمعیلی آبدر

فارسی
نام: 
مباركه
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mobarakeh
Last Name: 
Esmaieli
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Country: 
iran
Rank: 
third