دستگاه کپی تراش اجسام با شکل هندسی نامتقارن

Grinding machine for duplicating asymmetric objects
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شیداخان قشلاقی

فارسی
نام: 
علی‌اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Sheida Khangheshlaghi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics 
Category: 
Invention
Rank: 
Second
Researcher(s): 

شیداخان قشلاقی

فارسی
نام: 
علی‌اصغر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Ali Asghar
Last Name: 
Sheida Khangheshlaghi
Gender: 
M