دستگاه ریسندگی برای تهیه طناب طبیعی از الیاف نخل خرما

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
کشاورزی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

محمدآبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- بم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Mohammad Abadi
Gender: 
M

افسری

فارسی
نام: 
ایلیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- بم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Iliya
Last Name: 
Afsari
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Agriculture
Category: 
Agriculture
Rank: 
Third
Researcher(s): 

افسری

فارسی
نام: 
ایلیا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- بم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Iliya
Last Name: 
Afsari
Gender: 
M

محمدآبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- بم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Mohammad Abadi
Gender: 
M