دستگاه رمز کننده تلفن و بی سیم

Wireless and telephone encryption device
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1366
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

دانشگاه صنعتی شریف

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات الكترونیك
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Electronics Research Institute
Last Name: 
Sharif University of Technology
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
1
Year: 
1988
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

دانشگاه صنعتی شریف

فارسی
نام: 
مركز تحقیقات الكترونیك
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Electronics Research Institute
Last Name: 
Sharif University of Technology
Gender: 
Organization